Baixa l’IVA per a espectacles en viu i pugen les deduccions per inversions en produccions cinematogràfiques

La Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’exercici 2017 ha modificat les Lleis de l’IVA i de l’Impost de Societats, millorant una mica les condicions pel sector audiovisual. Queda, però, un llarg camí per a equiparar el nostre model fiscal amb els dels països veïns.

Impost Sobre el Valor Afegit IVA

Es modifiquen diversos articles pels quals s’afegeixen diverses activitats que podran aplicar el 10% d’IVA a la venda d’entrades a “teatres, circs, festejos taurins, concerts i als altres espectacles culturals en viu”. Queden excloses de ‘aplicació del tipus reduït d’IVA, doncs, les entrades a sales d’exhibició cinematogràfica.

Impost sobre Societats – Deducció per inversions en produccions cinematogràfiques

Amb els nous pressupostos s’ha modificat la Llei de l’Impost sobre Societats, incrementant els percentatges de deducció per aquest tipus d’inversió en 5 punts, quedant de la següent manera:

  • Del 25% respecte del primer milió de base de deducció
  • Del 20% respecte sobre l’excés de l’esmentat import

També s’incrementa el límit conjunt entre les deduccions i la resta d’ajuts percebuts, que a partir d’ara NO podran superar:

  • El 50% del cost de producció en el cas de produccions nacionals
  • El 60% del cost de producció en el cas de produccions transfrontereres finançades per més d’un Estat de la UE
  • El 70% del cost de producció en el cas de producció dirigides per un nou productor el pressupost del qual no superi el milió d’euros.

Cal destacar que amb aquesta Llei les Agrupacions d’Interès Econòmic (AIE) seran tractades com a productor a efectes de la Llei de Propietat Intel·lectual i, per tant, són susceptibles d’aplicar les deduccions esmentades, sempre i quan s’incorporin a al producció ABANS de la finalització del rodatge i designin a productors executiu encarregat d’assumir la iniciativa del projecte.

www.cpac.cat